Author Avatar
Gcod 9月 06, 2018
  • 在其它设备中阅读本文章
正版激活-工具箱

软件授权专用

Visual Studio 2017(VS2017) 专业版/企业版/社区版

官方下载地址: https://www.visualstudio.com/downloads/
企业版:NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
专业版:KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH


VMware Workstation 14 Pro

官方下载地址: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-14.0.0-6661328.exe
许可证:CZ7DH-6RD4L-M850Z-7GQEZ-YL0AD
备用项:YA7W0-29F4Q-0800Q-ZFQGC-Z2UC4


EmEditor (文本编辑器)

官方下载地址: https://zh-cn.emeditor.com/
许可证:DMAZM-WHY52-AX222-ZQJXN-79JXH


EditPlus 5.0

官方下载地址: https://www.editplus.com/download.html
中文汉化版: http://www.cnblogs.com/hanzisearcher
许可证:DMAZM-WHY52-AX222-ZQJXN-79JXH
5.0以下版本 :名称:mdzz 许可证:9FF09-E98F0-4F3F4-F31E2-908F4


WPS Office Pro 2016

官方下载地址: http://ep.wps.cn/product/wps-office-download.html
许可证:DMAZM-WHY52-AX222-ZQJXN-79JXH


页面生成:2018-9-6
以上信息均收集与互联网,版权归原作者所有.
提供以上信息的目的仅供个人学习交流使用,严禁用于商业用途,
请在使用完毕之后于24小时之后删除,谢谢配合!

版权声明:本站采用 署名-非商业性使用-相同方式共享(CC BY-NC-SA)4.0 国际许可协议
本文链接:https://vv1234.cn/Tools/key.html